VUOKRAUSEHDOT ASUNTOVAUNUT

VUOKRAUSEHDOT ASUNTOVAUNUT

Asuntovaunun varaaminen, takuumaksun ja vuokran maksaminen
Asuntovaunu varataan maksamalla takuumaksu/pantti 300 € vuokranantajan ilmoittamalle tilille. Varaus on vahvistettu kun suoritus näkyy vuokranantajan tilillä. Takuumaksu palautetaan vuokralaisen ilmoittamalle tilille, kun vuokrattu ajoneuvo on palautettu sovittuna ajankohtana, samassa kunnossa kuin se oli vuokraushetkellä.

Vuokra suoritetaan kokonaisuudessaan ajoneuvoa noudettaessa pankki-/tai luottokortilla (MC/Visa).

Vuokranantaja voi vuokrauksen yhteydessä tehdä vuokraajan maksukortille ennakkovarmennuksen vakuutuksen omavastuuta vastaavasta summasta.

Kesäsesonkina asuntovaunussa minimivuokrausaika on 1 viikko.


Asuntovaunun luovutus vuokralaiselle ja vuokraan sisältyvät asiat
Vuokranantaja luovuttaa ajoneuvon vuokralaiselle sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa.

Vuokraan sisältyy ajoneuvo varusteineen. Vuokrahintaan sisältyy yksi kaasupullo, WC-kemikaalit, sähköjohto ulkoiseen virtalähteeseen liittymistä varten. Asuntovaunussa on kattavat vuokrakäyttöön tarkoitetut liikenne- ja kaskovakuutukset. Asiakkaan omavastuu Pohjoismaissa on 1200 euroa/vahinkotapahtuma (muut Euroopan maat 2000 euroa) vakuutuksesta korvattavissa vahingoissa.


Asuntovaunun palautus
Palautettaessa wc-kasetti tulee olla tyhjennettynä ja puhdistettuna, talousjätevesisäiliö tyhjennettyinä sekä sisäsiivous tehtynä. Mikäli wc-kasettia ei ole tyhjennetty ja puhdistettu tai sisäsiivous on tekemättä, peritään 100 € ylimääräinen maksu. Ylimääräinen siivousmaksu voidaan periä takuumaksusta. Vuokranantaja huolehtii asuntovaunun ulkopesusta.

Vuokralainen palauttaa asuntovaunun vuokrasopimuksessa mainittuun paikkaan, sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan muuttumisesta on sovittava riittävän ajoissa vuokranantajan kanssa. Mikäli ajoneuvoa ei palauteta sovittuun aikaan, eikä palautusajan muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, on vuokranantajalla oikeus periä viivästysajalta viivästysmaksua 50 e/h, jokaiselta alkavalta tunnilta. Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa ajoneuvon ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Jos ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena. Vuokranantajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnistä aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.


Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut
Vuokralainen on velvollinen hoitamaan asuntovaunua varusteineen huolellisesti niin, että se on palautettaessa samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä.

Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava vaunu luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat vuokrasopimukseen. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

Vuokralaisen on liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että asuntovaunun ikkunat, ovet ja kattoluukut ovat suljettuna ja antenni on alas laskettuna. Sateella on huolehdittava ikkunoiden, ovien ja kattoluukkujen sulkemisesta siten, ettei vaunuun pääse satamaan sisälle.Vahinko- tai katoamistapaukset
Vuokralainen on velvollinen korvaamaan asuntovaunulle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.

  • Asiakkaan omavastuu on 1200 €/vahinkotapahtuma (Pohjoismaat) ajoneuvon kasko- ja liikennevakuutuksesta korvattavissa vahingoissa. Pohjoismaiden ulkopuolella omavastuu on 2000 €/vahinkotapahtuma.
  • Asiakas on kokonaisuudessaan vastuussa niistä vahingoista, joita ajoneuvon vakuutukset eivät korvaa. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi markiisivahingot, auton sisätiloille aiheutut vahingot tai väärän polttoaineen käyttämisestä aiheutuneet vahingot.
  • Vuokranantaja voi vähentää aiheutuneet kustannukset takuumaksusta.
  • Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokra-aikana asuntovaunun käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, tiemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Tupakointi asuntovaunussa on ehdottomasti kielletty, laiminlyönnistä peritään 500 € lisämaksu. Lemmikkieläinten mukaan ottamisesta sovitaan erikseen vuokranantajan kanssa.

Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Ajoneuvoja ei vuokrata Itä-Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle suuntautuville matkoille. Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa ajoneuvoa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön.


Vuokranantajan velvollisuudet
Vuokranantaja vastaa, että asuntovaunu on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli vuokralainen ei saa vaunua käyttönsä sovitun mukaisesti, voi hän vaatia viivästystä vastaavaa vuokranalennusta. Vuokraamo ei ole vastuussa matkan viivästymisestä tai peruuntumisesta asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

Vuokranantaja ei vastaa vaunun rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle tai liikennevälineille tai muille henkilöille. Vuokranantaja ei korvaa matkan keskeytymisestä vuokralaiselle aiheutuvia matka-, majoitus- tai muita kuluja.

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen omaisuudesta, joka on ollut asuntovaunussa esim. varkaustapauksissa, mikäli ajoneuvon vakuutus ei sitä korvaa.


Toimenpiteet vika-, vahinko- ja varkaustapauksissa
Teknisen tai muun vian ilmetessä on vuokralaisen ilmoitettava siitä viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen on velvollinen toimittamaan asuntovaunun korjattavaksi vuokranantajan niin vaatiessa vuokranantajan lukuun. Vuokralainen voi myös palauttaa vaunun vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä. Mikäli ajoneuvossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokran alennusta. Jos asuntovaunun kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun, kuitenkin neuvottelemalla tästä ensin vuokranantajan kanssa.

Liikennevahingon sattuessa on vuokralainen velvollinen ilmoittamaan viipymättä vahingosta vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Varkauden sattuessa on vuokralaisen välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle asuntovaunua kohdanneesta varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.


Sopimuksen purkaminen
Jos vuokralainen purkaa sopimuksen

  • aikaisemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan takuumaksun/pantin vähennettynä 50,00 €:lla
  • aikaisemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan takuumaksun/pantin vähennettynä 100,00 €:lla
  • 7 vrk tai sitä myöhemmin ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja oikeutettu pidättämään takuumaksun/pantin 300 €.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti.

Jos asuntovaunun käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan vaunun viivytyksettä vuokranantajalle.